InformationAccessibility Statement
Site Colors Display(* Works in modern browsers like Chrome & Firefox)Normal DisplayAdjusted for color blindedAdjusted for hard vision
Close

כלי נגינה

כלי הנגינה בתזמורת האנדלוסית הישראלית 

 

על הבמה סדורים הנגנים ממזרח למערב, החל מהעוד, המנדולינה, הגיטרה, הקמנג'ה, הדרבוקה והטאר ועד הכינור, הויולה, הצ'לו והקונטרה בס.

 

כמו שרשרת, מחברת המוזיקה האנדלוסית בין דור לדור, בין בישראלים למהגרים, בין עולים ישנים לחדשים. תצריף של אנשים ומרכיבים מוסיקליים היוצרים סיפור מוסיקלי דרכו נוגעת התזמורת האנדלוסית בכל שומעיה.

 

הכירו את כלי הנגינה שלנו: